• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Ochrana firemných dát ako zdroj konkurencieschopnosti

V poslednej dobe sa do popredia záujmu popri zabezpečení sietí dostáva ochrana bezpečnosti samotných dát. Tie sa v dnešnom svete, kde sa stále viac podnikových procesov automatizuje a je riadené počítačom, stávajú kľúčovým prvkom pre fungovanie spoločnosti. V silnom konkurenčnom prostredí, ktoré je charakteristické pre obdobie pomalého oživovania po hospodárskej kríze, môžu obstáť len spoločnosti s najvyššou efektivitou všetkých podnikových procesov. Preto sa snažíme pre svojich zákazníkov nájsť tie najlepšie riešenia, ktoré umožňujú riziká efektívne identifikovať, a následne ich minimalizovať pri zachovaní maximálnej dostupnosti dát pre užívateľa.Cenné a citlivé dáta sú ohrozované celou radou bezpečnostných rizík, a to ako externých, tak interných. Predovšetkým ochranu proti externým hrozbám je potom potrebné neustále aktualizovať a udržať tak krok s tvorcami malwaru a ďalšími útočníkmi. A čo viac, vývoj počítačovej hávede sa za posledné roky radikálne zmenil. Háveď sa už sama aktívne nešíri, ale iba "číha" na niektorých webových stránkach, kedy na ne vstúpi užívateľ.

Aké sú najčastejšie príčiny straty dát?

Náhodné vymazanie - je najčastejšou príčinou straty dát. K náhodnému vymazaniu dochádza väčšinou v prípade chýb používateľa daného stroja, v menšom počte prípadov však môže nastať aj po neočákavanej chybe programu.

Zlyhanie pamäťového média - Každé pamäťové médium (pevný disk HDD, SSD disky, USB kľúče, externé pevné disky ...) majú výrobcom určenú strednú dobu životnosti, počas ktorej sa odhaduje, že k chybám dôjde len zriedkavo. Pri nových zariadeniach sú Vaše dáta relatívne v bezpečí, no s rastúcim vekom zariadenia rastie aj pravdepodobnosť straty dát fyzickým poškodením.

Živelné pohromy - V prípade živelnej pohromy dôjde k zlyhaniu všetkých zariadení umiestnených na jednom mieste alebo v blízkom okruhu (desiatky až tisícky metrov). Táto skutočnosť dokazuje nutnosť uložiť zálohované dát na geograficky dostatočne vzdialené miesto.

Strata, alebo krádež - Zabudli ste si niekedy nenávratne na neznámom mieste Váš laptop, alebo Vám ho ukradli a Vaše najcennejšie dáta môžu byť natrvalo preč?  Hodnota samotného hardvéru môže byť zanedbateľná oproti nevyčísliteľnej cene Vašich dát.

Vírusy - Medzi typické hrozby straty údajov môžeme zaradiť aj útoky vykonávané prostredníctvom vírusov. V dnešnej dobe už síce nie je možné vírusom vyradiť z prevádzky hardvér, pretože komponenty obsahujú rôzne nízkoúrovňové ochrany, ale ak sa škodlivý kód dostane k citlivým súborom, môže ich nenávratne prepísať.
 

Záloha dátZálohovanie je najefektívnejší spôsob prevencie voči strate dát, ktorá skôr či neskôr čaká každého používateľa počítača. Význam zálohovania nepodceňuje dnes už takmer nikto, oveľa menej ľudí však pravidelnú zálohu i skutočne vykonáva.

Rozdiely medzi zálohovaním a archiváciou

Zálohovanie je proces, pri ktorom vznikajú kópie zdrojových dát, obyčajne uložené na iné úložisko, ako sa nachádzajú zdrojové dáta. Hlavným dôvodom zálohovania na rozdiel od archivácie je rýchla obnova zdrojových dát.

Pri archivácii sa oproti zálohovaniu nekladie dôraz na možnosť rýchlej obnovy. Hlavným účelom ar-chivácie dát je dlhodobé uchovávanie dát, ktoré sa už nevyužívajú. Takéto dáta sú presúvané na ar-chivačné zariadenia. U malých zákazníkov s menším objemom dát sa vo väčšine využíva zálohovanie aj na archiváciu dát.
 

Prečo zálohovať?


Strata akýchkoľvek firemných dát môže pre danú spoločnosť znamenať veľké finančné škody, či v extrémnom prípade až likvidáciu. Dôležité je najmä zálohovanie faktúr, daňových dokladov a ostatného účtovníctva, ako i zakúpeného softvérového vybavenia a digitálnych materiálov. Takisto je dôležité priebežné zálohovanie všetkých produktov práce firmy.

S nárastom objemu dát v organizáciách vznikajú aj nové požiadavky na ich ochranu proti poškode-niu alebo strate – zálohovanie a archivácia dát. Žiaľ, veľa zákazníkov podceňuje riziko straty dát a zá-lohovanie berie ako menejcenné, pokiaľ nepríde o niektoré zo svojich dát.

Treba si uvedomiť, prečo vlastne zálohujeme dáta. Nie je to len preto, aby sme nejaké zálohy mali a uspokojili potreby audítorov, ale preto, aby sme ich mohli a vedeli použiť na obnovu poškodených alebo stratených dát.

K správnej stratégii zálohovania patrí aj vhodné ukladanie záloh. Dátové médiá by mali byť odložené na zabezpečené miesto mimo zdrojových dát, v najlepšom prípade mimo podniku.

Tak ako pri kúpe nového auta automaticky riešite jeho poistenie, aj pri návrhu svojej infraštruktúry treba myslieť na poistenie svojich podnikových dát – na riešenie zálohovania. Poškodenie, prípadná strata auta nemá pre podniky také katastrofálne následky, aké môže spôsobiť strata dát.
 
2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov